Notariusz – Jakie sprawy załatwimy w kancelarii

Depilacja laserowa przegląd technologii
Przegląd technik depilacji laserowej
25 października, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implanty zębów – gdy nie ma czego leczyć
28 października, 2019

Notariusz – Jakie sprawy załatwimy w kancelarii

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, jakie wchodzą w skład ustanowionych przez prawo o notariacie czynności. Dotyczy to między innymi spraw związanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek czy transakcji nieruchomościowych, a wszelkie dokumenty przygotowywane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co ważne, głównym zadaniem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego powodu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale także ma obowiązek utrzymania tajemnicy zawodowej, chyba, że staje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz musi odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna należy do jednej z najszerszych, jeżeli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne są poświadczeniem dokonania czynności prawnej i z tego powodu obejmują rozległy obszar działań. Zazwyczaj dotyczą one umów związanych z działkami i nieruchomościami z działu sprzedaży, darowizny albo przeniesienia własności. Wielokrotnie są to również sprawy powiązane ze spadkami i podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po oświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem praw spadkowych po konkretnej osobie w formie dokumentu. Do przygotowania takiego aktu potrzebne jest wypełnienie paru wymogów. Między innymi w ciągu przygotowywania aktu muszą być obecni wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być pierwszy taki akt dotyczący danego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte i ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie może dokonać czynności. Przygotowany akt notarialny ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy także osobom, które wymagają poświadczenia w sprawach odnoszących się do zgodności podpisów i dokumentów. Wszelkie odpisy, wyciągi i kopie mogą zostać porównane z oryginałami i zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może poświadczyć datę i czas ich okazania. Dodatkowo poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z wielu obowiązków notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia z reguły dostaje strona przeciwna, a dokument może wywołać skutki prawne. Osoba, która wnosi oświadczenie, może to zrobić w formie ustnej lub pisemnej. Notariusz dostarcza dokument i sporządza protokół z całego działania. Jeśli storna przeciwna zamierza odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Dowodem doręczenia jest wydane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach przebieg ważnych posiedzeń lub wydarzeń musi być udokumentowany przez protokół. Całkowicie prawomocny protokół notarialny musi mieć odpowiednią budowę i nie może zostać zastąpiony przez notkę urzędową albo sprawozdanie. Z reguły notariusz przygotowuje protokoły z różnego rodzaju zgromadzeń walnych organizacji społecznych i z toku zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest też konieczne, gdy notariusz przyjmuje na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest dokumentem urzędowym, który pozwala na rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz sporządza protest w momencie, gdy osoby, które podpisały weksel nie płacą swojego zobowiązania. Z reguły protest umieszcza się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dołącza się do weksla albo bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i dobra materialne w konkretnych sytuacjach – z reguły, gdy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być pieniądze, dokumenty, wartościowe papiery albo dane na informatycznych nośnikach. Tą czynność notarialną poświadcza protokół, w którym zawarte są najważniejsze informacje. Uwzględnia on dane osób oraz wartości, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może odebrać wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą zostać w miejscu przechowywania. Z tego względu nie opuszczają kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci potrzebują ich na przykład do przedstawienia konkretnym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz wystawia odpis, wypis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, natomiast odpisy i wyciągi skróconymi formami. Każde z nich ma moc prawną, ale musi posiadać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na żądanie stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny pozwala stronom zapoznanie się z jego treścią i założeniami, nim podejmą jakiekolwiek działania. Z reguły pomaga to także w wyjaśnieniu wątpliwości i zauważeniu ewentualnych zmian, by czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Sporządzony projekt nie ma mocy prawnej, ponieważ nie jest notarialnym aktem.

 

 

Komentarze są wyłączone.