Adwokat – pomoc w odzyskaniu prawa do opieki

Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Wizyta u ortodonty
4 sierpnia, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta – Mapy do celów projektowych
9 sierpnia, 2019

Adwokat – pomoc w odzyskaniu prawa do opieki

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Prawo do opieki nad dzieckiem to obowiązki i uprawnienia rodziców dotyczące małoletniego dziecka, obejmujące przede wszystkim obowiązek wychowywania i reprezentowania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Elementami sprawowania opieki nad dzieckiem są obowiązek alimentacyjny, prawo do osobistej styczności z dzieckiem i prawo do dziedziczenia.

PRZYZNANIE OPIEKI NAD DZIECKIEM

Rodzic starający się o prawo rodzicielskie ma obowiązek udowodnić w trakcie procesu sądowego, że dysponuje środkami wystarczającymi do podjęcia opieki nad dzieckiem, co oznacza stałe miejsce zamieszkania, stałe zatrudnienie i zarobki dostateczne do utrzymania. Konieczne jest też udowodnienie bycia roztropnym i opiekuńczym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę niż jego były małżonek.

W ocenie, któremu z rodziców przyznać sprawowanie opieki nad dzieckiem, sąd powinien przede wszystkim kierować się korzyścią dziecka. W tej sprawie ważny jest wiek dziecka, związek uczuciowy z rodzicem, jak również środowisko, w jakim dziecko będzie dorastać.

W tym względzie sąd korzysta z opinii przygotowanej przez biegłego psychologa, która opracowywana jest na bazie badania rodziny. Cennym dowodem będą również zeznania świadków, na przykład rodziny lub znajomych, posiadających wiedzę na temat dotychczas sprawowanej opieki.

Nie­za­leż­nie od wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd ustali inaczej.

Kwe­stię ure­gu­lo­wa­nia wza­jem­nich kon­tak­tów ro­dzi­ce mało­let­nie­go dziec­ka muszą usta­lić wspól­nie, mając na uwadze jego dobro.

KIEDY DOCHODZI DO PROCESU O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM ?

Najczęstszym czynnikiem wezwania w tej sprawie adwokata jest rozwód lub separacja. Jest umotywowana brakiem możliwości zgodnego sprawowania opieki, formy wychowywania dziecka, szczególnie gdy między rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki są na złym poziomie. Adwokat wnosi postępowanie na rzecz jednego z rodziców o ustalenie władzy rodzicielskiej dla swojego klienta i zmniejszenie jej względem drugiej strony. Z uwagi na ciężki charakter tego rodzaju rozpraw warto zatrudnić doświadczonego adwokata.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ PRAWNIK W KWESTII WŁADZY RODZICIELSKIEJ ?

Opieka naprzemienna

Zwykle dobrym metodą z uwagi na dobro dziecka jest dalsza obustronna władza rodzicielska obojga rodziców. Wymaga to sporzadzenia porozumienia o sposobie wykonywania obowiązku oraz zobowiązania współdziałania opiekunów. Porozumienie przygotowuje prawnik, jednak może też zaistnieć w postaci zaprotokołowanej deklaracji w trakcie rozprawy.

Zasadnicza jest treść porozumienia, uwzględniająca informacje takie jak: wszystkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem oraz postanowienia jakie decyzje rodzice będą podejmować razem, a jakie oddzielnie. W zakresie porozumienia adwokat może dołączyć uzupełniające ustalenia, na przykład dotyczące alimentów.

Gdy rodzice mają problem z ustaleniem zgodnego planu wychowawczego, adwokat może wesprzeć ich jako bezstronny mediator. Może to ułatwić wzajemne zrozumienie i określenie najlepszego rozstrzygnięcia dla dobra dziecka i przygotowanie odpowiedniego dokumentu.

Rezultatem tego porozumienia, jest zachowanie przez rodziców takich samych praw i obowiązków i porównywalnej, jednak nie zawsze tej samej ilości czasu spędzanego z dzieckiem. To znaczy, że dziecko posiada dwa miejsca zamieszkania i żyje na zmianę u {obydwu} rodziców.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

W przypadku, gdy rodzice nie daja rady stworzyć zgodnego porozumienia, wtedy sąd wydaje wyrok na bazie uzyskanych opinii i dowodów. Sprawowanie opieki nad dzieckiem może zostać powierzone tylko jednemu z opiekunów umniejszając prawa i obowiązki drugiego. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacjach: rozwodu, separacji lub zagrożenia dobra dziecka. Rodzic posiada także sposobność złożenia wniosku o ograniczenie praw rodzicelskich drugiej strony za pośrednictwem prawnika.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W skrajnych sprawach można ubiegać się o absolutne odebranie opieki nad dzieckiem. Taki wniosek może zostać sporządzony przez prawnika, gdy zastosowane uprzednio lżejsze środki nie pomogły sytuacji dziecka, albo gdy rodzic przekracza swoje uprawnienia to jest dochodzi do znęcania się, molestowania. Także w przypadku gdy rażąco zaniedbywane są obowiązki względem dziecka i brakuje kontaktu i zainteresowania dzieckiem albo gdy rodzic nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków przykładowo w wyniku choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być ciągłe na długi okres czasu, kiedy sytuacja ulega zmianie można wnioskować o przywrócenie praw.

Zawieszenie opieki nad dzieckiem

Bywa też tak, że przeszkoda utrudniająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest krótkotrwała. W takim przypadku można wystąpić o zawieszenie prawa do opieki nad dzieckiem. Takie okresowe zawieszenie praw i obowiązków rodzicielskich dotyczy między innymi wychowywania i reprezentowania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Zawieszenie jest identyczne do pozbawienia władzy rodzicielskiej, chociaż łatwiej jest je znieść.

Przywrócenie prawa do opieki nad dzieckiem

Decyzja o odebraniu albo zawieszeniu władzy rodzicielskiej nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o ponowne nadanie praw w każdym momencie. Do przywrócenia władzy rodzicielskiej niezbędna jest sądowa rozprawa. Prawnik pomaga udowodnić, że dotychczasowe przeszkody nie są już aktualne, a dla dobra rozwoju dziecka, udział rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Zapraszamy na stronę: www.adwokat-torun.eu

Komentarze są wyłączone.